Wiki FAADA

Quines són les obligacions d’una transacció amb animals?

Quines són les obligacions d’una transacció amb animals?

A Catalunya, segons el Decret Legislatiu 2/2008 del 15 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals:

  1. Tots els animals de companyia que són objecte de comercialització o transacció han d’estar identificats amb microxip.
  2. Qualsevol transacció realitzada sense un document en què consti el número de microxip identificador es considera nul·la i es dóna per no realitzada.
  3. Els animals de companyia objecte de comercialització o transacció han d’estar esterilitzats, excepte en els casos que s’estableixin per reglament.

Més informació: