Wiki FAADA

Què és una transacció amb animals?

Què és una transacció amb animals?

Es considera transacció qualsevol acte, jurídic o no, que comporti un canvi en la titularitat o propietat d’un animal, independentment que sigui un acte gratuït o que impliqui una contraprestació econòmica.