Wiki FAADA

Convivència respetuosa - Identificació
 • Si trobem un animal perdut dins del territori català i està identificat amb microxip, és important que t’asseguris que tant l’ajuntament com la policia o el centre veterinari o protectora comprovi tots els arxius d’identificació en els quals l’animal podria estar registrat i que són els següents:

  • ANICOM – Base de dades pública de la Generalitat de Catalunya, obligatòria en la llei catalana. Totes les entitats de protecció d’animals, ajuntaments, cossos de policia i centres veterinaris tenen accés gratuït per consultar-la. Telèfon operatiu les 24 hores: 935 617 000
  • AIAC – Base de dades privada del Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya. Sols hi tenen accés els veterinaris i els ajuntaments que paguen una quota.
  • REIAC – Base de dades espanyola gestionada pels col·legis de veterinaris de diferents comunitats autònomes l’accés de la qual és gratuït. Informa de quina és la base de dades en què l’animal està registrat. L’ANICOM no està dins del REIAC, per la qual cosa SEMPRE has de demanar que consulten directament l’ANICOM.
  • EUROPETNET – Base de dades europea on estan inclosos l’AIAC i l’ANICOM.
  • PETMAXX – Base de dades internacional on estan incloses les bases de dades de diferents països d’arreu del món.

  Abast: Internacional

 • És el mateix portar microxip a estar identificat?

  No. Una cosa és implantar un microxip a un animal i una altra és que aquest microxip estigui vinculat a un registre. Sempre cal exigir que es doni d'alta en un registre, ja que si no ho està, el nostre animal no es considera identificat i per tant estaria incomplint amb la llei, i en cas de pèrdua no es podria localitzar la família.

  En cas de pèrdua del meu animal, què he de fer?

  Hem de denunciar la seva pèrdua a l'ajuntament on s'ha perdut, a l'ajuntament on el tens censat i a la base de dades on el tens registrat (Arxiu de la Comunitat Autònoma) o del país on s'ha perdut l'animal, a través de qualsevol veterinari de la zona.

  Xarxes de registres d'animals:

  És important també posar cartells a la zona on s'ha perdut l'animal amb la seva foto, les teves dades de contacte i informar a tots els veterinaris i refugis d'animals de la zona.

  Abast: Espanya

 • El microxip és una petita càpsula de vidre biocompatible de la mida d’un gra d’arròs. És innòcua i s’injecta sota la pell de l’animal, concretament en el costat esquerre del coll. La implantació es realitza amb un aplicador estèril, és indolora i no requereix sedació. El microxip emmagatzema informació en forma de codi alfanumèric de 15 xifres que conté les dades del propietari. Una vegada implantat, s’ha de donar d’alta en l’arxiu corresponent de cada comunitat autònoma.

  Els centres veterinaris, autoritats, protectores i centres d’acollida disposen de lectors de microxip que poden llegir-ne el codi. És molt important mantenir sempre les dades actualitzades: adreça, números de telèfon i adreces de correu electrònic per poder recuperar l’animal ràpidament en cas de pèrdua.

  Abast: Espanya

 • Abans de res, el teu veterinai ha d’assegurar-se consultant en totes les bases de dades on podria estar inscrit l’animal.

  • A Catalunya: AIAC i ANIMCOM.
  • A la resta d’Espanya: a l’arxiu corresponent de cada comunitat autònoma. I consultar la REIAC (Red Española de Identificación de Animales de Compañía) i també al EUROPETNET (Xarxa Europea d’Identificació Animal).

  Si verifiquem que no està donat d’alta en cap registre, podem exigir a la botiga que no el donin d’alta en el registre corresponent; és una obligació legal seva i en la venda t’han cobrat per la identificació i no sols per insertar un microxip. Si no vols reclamar al comerç, hauràs d’anar a un centre veterinari, que podrà donar d’alta el microxip al teu nom, però has de tenir en compte que et cobrarà la tarifa que consideri.

  Més informació: 

  Abast: Espanya

 • A Catalunya, segons el Decret Legislatiu 2/2008 del 15 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals:

  1. Tots els animals de companyia que són objecte de comercialització o transacció han d’estar identificats amb microxip.
  2. Qualsevol transacció realitzada sense un document en què consti el número de microxip identificador es considera nul·la i es dóna per no realitzada.
  3. Els animals de companyia objecte de comercialització o transacció han d’estar esterilitzats, excepte en els casos que s’estableixin per reglament.

  Més informació: 

  Abast: Catalunya

 • ANICOM és el Registre General d’Animals de Companyia de la Generalitat de Catalunya, en el qual estan obligats a estar inscrits tots els gats, gossos i fures que resideixin a Catalunya.

  Aquest registre també s’utilitza com a eina de cens en tots els ajuntament de Catalunya, la qual cosa permet tenir més control del nombre d’animals i la localització de les famílies en poc temps.

  Més informació:

  Abast: Catalunya

 • SOBRE EL REGISTRE GENERAL D’ANIMALS DE COMPANYIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (ANICOM)

  És el mateix portar microxip que estar identificat?

  No. Una cosa és implantar un microxip a un animal i una altra és que aquest microxip estigui vinculat a un registre. Sempre s’ha d’exigir que es doni d’alta en un registre, ja que si no és el cas, el nostre animal no es considera identificat i per tant, s’estaria incomplint la llei i en cas de pèrdua, no se’n podria localitzar la família.

  Quins animals estan obligats a estar registrats en aquest arxiu?

  Tots els gats, gossos i fures que viuen a Catalunya.

  Qui pot fer el tràmit per registrar el nostre animal?

  Els ajuntaments i els veterinaris que identifiquen els animals.

  Si el nostre animal ja està registrat en un altre arxiu d’identificació, puc registrar-lo també en l’ANICOM?

  Sí, s’hi pot i s’ha de registrar en l’ANICOM ja que és l’arxiu de cens que utilitzen els ajuntaments de Catalunya.

  On m’he d’adreçar per censar-lo?

  Directament a l’ajuntament on resideixis. Alguns ajuntaments cobren pel tràmit del cens, però la majoria no fa.

  El tràmit és gratuït?

  Sí, l’alta en el registre és gratuïta. En tot cas, sols s’ha de pagar l’adopció de l’animal a la protectora (la qual inclou la identificació i l’esterilització de l’animal) o bé el servei de la implantació del microxip al veterinari.

  Els tràmits de canvi de família, nom, adreça o dades diverses s’han de pagar?

  No, tots els canvis són gratuïts en l’ANICOM.

  Aquest registre és públic o privat?

  L’ANICOM és un registre públic de la Generalitat de Catalunya al qual tenen accés gratuït tots els ajuntaments, i prèvia sol·licitud, totes les protectores, veterinaris i cossos de policia. Per tant, la localització de la família en cas de pèrdua d’un animal pot ser molt ràpida.

  Existeix un número de telèfon les 24 hores per informar de la pèrdua o la trobada d’un animal i localitzar-ne els familiars?

  Sí, de dilluns a divendres de 8h a 15h al 93 495 80 00 o bé durant les 24h del dia al 93 561 70 00.

  En cas de pèrdua del meu animal fora de Catalunya, què he de fer?

  Atès que aquest arxiu no està dins de la Xarxa Espanyola d’Identificació d’Animals de Companyia d’Espanya (REIAC), s’ha d’establir contacte i denunciar-ne la pèrdua mitjançant l’arxiu de la comunitat autònoma o del país on s’ha perdut l’animal, a través de qualsevol veterinari de la zona. L'ANICOM ja forma part de la xarxa europea, EUROPETNET, d’accés públic. També s’ha sol·licitat poder incorporar-se a la xarza internacional PETMAXX.

  Tots els veterinaris de Catalunya treballen amb l’ANICOM?

  No, tot i que és el registre obligatori per llei a Catalunya. Segons l’article 15.2 del DL 2/2008 de protecció animal, els veterinaris estan obligats a comunicar les dades dels animals que identifiquin en aquest registre. Tanmateix, encara que no tots els veterinaris treballen amb l’ANICOM, cada vegada en són més els qui hi sol·liciten l’accés gratuït que serveix per comprovar les dades del propietari i per poder efectuar les altes immediates dels animals dels ajuntaments que ja ho permeten.

  Existeixen altres arxius on podem donar d’alta el nostre animal al territori català?

  Sí, a Catalunya també existeix una base de dades privada del Consell de Veterinaris de Catalunya, l'AIAC, en la qual el nostre animal pot estar registrat al mateix temps que en l’ANICOM el qual és obligatori per llei.

  Quan és recomanable que el meu animal estigui inscrit en els dos arxius?

  En el cas que viatgem amb el nostre animal fora de Catalunya, seria recomanable, tot i que les dades d'ANICOM ja estan a la Red Europea EUROPENET.

  Els veterinaris poden donar d’alta els animals directament?

  Sí, actualment els veterinaris poden tramitar online les altes dels animals, amb el seu certificat digital. Això permet que l’animal quedi registrat al moment d’implantar-li el xip.

  És obligatori que el nostre animal de companyia porti una placa al collar amb dades del propietari?

  Sí, tots els gats, gossos i fures, quan circulin per la via pública, han de portar una placa identificativa en què consti el número de telèfon de la família per facilitar-ne la localització en casos de pèrdua. En el cas dels gats i les fures és recomanable que l’animal porti un collar elàstic per tal d’evitar accidents.

  Més informació: 

  Abast: Catalunya