Wiki FAADA

Convivència respetuosa - Denúncies
 • Maltractament no és sols agredir físicament un animal. També són maltractament, i per tant denunciables, actes d’omissió que vulnerin els drets dels animals com ara no proporcionar aliment, mantenir l’animal en condicions higienicosanitàries deficients, abandonar-lo, mantenir-lo tancat en un balcó durant hores, etc. 

  En funció de la comunitat autònoma o del municipi on es produeixin els fets, es podran perseguir unes accions o unes altres mitjançant la incoació d’un expedient administratiu sancionador.

  Els casos de maltractament físic amb resultat de mort o de lesions, explotació sexual o abandonament que es regulen en el Codi Penal són delicte.

  Consulta la legislació del teu municipi o de la teva comunitat autònoma aquí.

  Abast: Espanya

  • Per via penal, pots denunciar casos de maltractament físic, lesions o mort de l’animal, actes de zoofília, baralles d’animals o abandonament i tràfic d’espècies salvatges o caça i pesca il·legals.

  • Per via administrativa, per exemple a Catalunya (on hi ha una de les legislacions més avançades de protecció dels animals, especialment l’ordenança de Barcelona) pots denunciar el manteniment d’animals sols en un domicili durant més de tres dies consecutius (12 hores, en el cas dels gossos); la cria en domicilis particulars; si es manté un animal lligat en un lloc fix durant més de dues hores, o si se’n limita el moviment de manera duradora.  

  Més informació:

  Consulta la legislació del teu municipi o comunitat autònoma aquí.

  Abast: Espanya

 • Si veus algun acte constitutiu de maltractament animal, has de telefonar a les autoritats competents (SEPRONA, Agents Rurals, Mossos d’esquadra, agents de la Guàrdia Urbana o a la Policia local).

  Paral·lelament, pots reunir proves com ara fotografies de la situació de l’animal o vídeos del maltractament. També és important que prenguis nota del número d’actuació de l’acta que realitzin els agents, que et servirà per poder fer un seguiment del cas i evitar que el maltractament quedi impune.

  Consulta la legislació del teu municipi o de la teva comunitat autònoma aquí.

  Abast: Espanya

 • Les denúncies penals per maltractament poden realitzar-se en qualsevol comissaria o al jutjat de guàrdia. Les denúncies administratives han de presentar-se a l’organisme competent, sia l’ajuntament sia el departament corresponent del govern de cada comunitat autònoma (en la majoria dels casos és el Departament d’Agricultura).

  És important destacar que tot cas o circumstància s’ha de denunciar per escrit i esmentar explícitament en la mateixa denúncia tots els documents que s’hi adjunten (fotografies o vídeos) per tal d’evitar que s’extraviï documentació. D’aquesta manera, obligarem les autoritats competents que actuïn en cas de denúncia, ja que tindran coneixement dels fets i, no ho fessin, estarien eludint la responsabilitat legal que els hi correspon.

  Abast: Catalunya

 • Deixar a un gos tancat al cotxe a l'estiu pot posar en perill la vida de l'animal, de trobar-nos en una situació així has de dur a terme els següents passos:

  1. Truca al 112 i deixa constància de la situació en què es troba l'animal sol·licitant una intervenció urgent per risc per a la vida de l'animal.
  2. Un cop hagis cridat els agents de l'autoritat grava un vídeo on s'identifiqui la matrícula, situació del vehicle i l'animal, durant un màxim 5 minuts, intentar també gravar o fer una captura de pantalla d'alguna pàgina d'internet on surti la temperatura d'aquesta zona en aquell moment, si durant aquest temps no s'ha presentat la policia, trenca la finestra per auxiliar l'animal.
  3. D'optar per trencar la finestreta del vehicle, podem enfrontar-nos a un delicte lleu de danys (donant per fet que el vidre tingui un valor inferior a 400€) que es castiga amb una multa, però, de prosperar, seria molt defensable la concurrència de l'eximent d'estat de necessitat (art.20.5 Codi Penal) que aquí a Espanya també està prevista quan per evitar un mal propi o aliè es lesiona un bé jurídic d'una altra persona, perquè actuï es requereix que el mal que es tracti d'evitar sigui real, greu i imminent i l'acció ha de ser l'única alternativa possible.

  Abast: Espanya

 • Per publicar qualsevol anunci de venda o donació d’animals mitjançant revistes, portals d’Internet o publicacions similars, és imprecisdinble la inclusió del número de registre de nucli zoològic, sota sanció de fins 400 euros.

  Més informació:

  Abast: Catalunya

 • La denúncia es pot enviar a l’ajuntament on resideixi el criador/venedor il·legal o al departament competent de la comunitat autònoma.

  En el cas de Catalunya, són els serveis territorials del departament de Territori i Sostenibilitat:

  • A Barcelona – Carrer d'Aragó, 244-248 (08007 Barcelona).
  • A Girona – Plaça de Pompeu Fabra, 1, Edifici de la Generalitat (17002 Girona).
  • A Lleida – Carrer del Clot de les Monges, 6-8 (25007 Lleida).
  • A Tarragona – Carrer d'Anselm Clavé, 1, Casa Gasset (43004 Tarragona).
  • En Terres de l’Ebre – Avinguda de la Generalitat, 116 (43500 Tortosa).

  Has d’aportar totes les proves disponibles i les dades del venedor. Paral·lelament a la denúncia administrativa, pots presentar-ne una altra en la delegació d’Hisenda amb aquest model de denúncia pública.

  Més informació:

  Abast: Catalunya

 • El Decret 6/1999, del 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia sols permet mantenir un animal de companyia (gos, gat o fura) lligat per causes justificades i sols durant un interval de temps determinat, i al mateix temps, regula com ha de ser del mètode subjecció:

  • 4.2 El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores. Les cadenes fixes només s'utilitzaran quan la impossibilitat d'instal·lar una cadena escorredora estigui justificada.
  • 4.3 El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l'animal, no poden tenir un pes excessiu ni impossibilitar els moviments de l'animal. En cap cas la longitud de la cadena serà inferior als 3 m.
  • 4.4 Les cadenes escorredores han d'anar sobre un cable horitzontal i han de permetre que l'animal pugui jeure i pugui arribar a l'aixopluc.
  • 4.5 Les cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la torsió o el seu enrotllament i la immobilització de l'animal.
  • 4.6 En cap cas el collar dels animals de companyia que es mantenen lligats ha de ser la mateixa cadena que el lliga, ni un collar de força o que produeixi estrangulació.

  El Decret Legislatiu 2/2008, del 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals prohibeix mantenir els animals, no només els de companyia, lligats durant gran part del dia o limitar-ne de manera prolongada el moviment que necessiten.

  D’acord amb allò que preveu la normativa vigent, a Catalunya està prohibit mantenir els animals lligats. Si constates que hi ha un animal en aquesta situació de manera permanent, fes fotografies a diferents hores i en diferents dies (amb un diari on consti la data del dia) per demostrar que la situació de l’animal lligat no és puntual i llavors presenta una instància a l’ajuntament. Els agents o els tècnics que intervinguin en la inspecció si comproven que a l’animal se’l manté lligat, hauran d’estendre acta davant aquests fets i hauran de reflectir els motius que esgrimeixi el propietari de l’animal si es dóna el cas, i derivar l’acta als serveis jurídics competents els instructors dels quals hauran de resoldre si hi ha infracció conformement al que estableix la normativa. Una de les excuses més populars que esgrimeixen els responsables de l’animal és que aquest s’escapa, però correspon a la família evitar tota fugida dels animals dels quals és responsable sempre que les mesures que s’hi prenguin no vagin en detriment del benestar dels animals. Si el fet de mantenir-los sense lligar comporta un risc de fugida, el responsable de l’animal hauria de prendre totes les mesures necessàries per modificar les instal·lacions corresponents per tal d’incrementar la seguretat.

  En la ciutat de Barcelona, l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals estableix que en els casos en què estigui justificat mantenir l’animal lligat estarà prohibit que aquest hi romangui durant més de dues hores en un lloc fix i en el cas dels cadells durant més d’una hora o si se’n limita permanentment el moviment que necessiten, i mai no podran estar lligats en espais reduïts.

  Més informació:

  Abast: Catalunya

 • L’ús de verins o esquers enverinats és freqüent a l’entorn urbà, normalment dirigit a animals de companyia (gossos i gats) i en el medi rural per matar individus d’espècies que es consideren perjudicials per a la caça, la agricultura, la ramaderia, la columbicultura, etc.

  L’ús il·legal de verí suposa un greu risc per a la salut pública, per al medi ambient i per a tot tipus d’espècies animals perquè és un sistema no selectiu que s’introdueix en la cadena tròfica.

  L’enverinament d’animals i la col·locació d’esquers amb verí estan tipificats com a delicte en el Codi Penal. Segons la llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, en l’article 336 “tot aquell qui, sense estar legalment autoritzat, empri per a la caça o per a la pesca verí, mitjans explosius o altres instruments o arts de similar eficàcia destructiva o no selectiva per a la fauna, serà castigat amb la pena de presó de quatre mesos fins a dos anys o amb multa de vuit a vint-i-quatre mesos i, en qualsevol cas, la d’inhabilitació especial per a professió o ofici i inhabilitació especial per a l’exercici del dret de caçar o de pescar en un període d’un fins a tres anys. Si el mal causat fos de notòria importància, s’imposarà la pena de presó esmentada més amunt en la meitat superior.”

  En cas de localitzar un animal enverinat o davant qualsevol sospita cal seguir els passos següents:

  PROTOCOL D’ACTUACIÓ

  • No tocar ni moure el cadàver fins que no es personi l’autoritat. Si el cadàver o els esquers no són retirats per l’autoritat, el procediment quedaria invalidat per via judicial ja que se n’hauria trencat la cadena de custòdia de la prova.
  • Imprescindible avisar un cos policial, sia Seprona (062), Mossos d’Esquadra (112) o Agents rurals (93 561 70 00) a Catalunya.
  • Realitzar fotografies de la zona i del cadàver.
  • Revisar la zona per esbrinar si existeixen més cadàvers i/o esquers.
  • Posar els fets en coneixement dels responsables de l’ajuntament on correspongui segons el terme municipal on s’hagin produït els fets. 

  Si l’animal encara és viu:

  • Portar-lo immediatament al veterinari més proper i sol·licitar que faci un informe.
  • Denunciar-ho immediatament a les autoritats.

  Abast: Espanya

 • El Decret 6/1999 mitjançant el qual s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia en tota la comunitat catalana prohibeix que els gossos, gats i fures tinguin com a allotjament habitual els balcons, patis o vehicles.

  Les ordenances sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals de l’Ajuntament de Barcelona, van més enllà, ja que prohibeixen mantenir els animals domèstics, –a més d’en balcons, patis interiors i vehicles– en cabines de dimensions reduïdes, galeries, terrats i patis de ventilació. En qualsevol cas, si es tracta de llocs adjacents i exteriors als habitatges, sempre hi han d’estar directament connectats.

  Si es constata que es manté un animal en aquestes condicions, és important fer fotografies i presentar una instància al registre de l’ajuntament corresponent tot informant de la situació de l’animal amb imatges adjuntes i a més sol·licitant la intervenció de l’ajuntament. 

  Més informació:

  Abast: Catalunya

 • Si veus algun tipus de maltractament animal a les xarxes socials, és a dir, persones que torturen i maten animals per després penjar el vídeo dels abusos a Instagram, Facebook o Youtube, segueix aquestes indicacions per denunciar el cas:

  • No denunciïs encara la pàgina/publicació o perfil, ja que aquesta podria desaparèixer juntament amb les proves del maltractament. Fes-ho només un cop hagis fet els passos que detallem a continuació.
  • Recorda que les descàrregues d'un vídeo o les captures de pantalla de les fotos no serveixen per a un judici legal, sinó que han certificar-se. Això vol dir que cal obtenir una prova digital de que el contingut va ser pujat a les xarxes, ja que la informació circula, canvia i desapareix a internet sense deixar rastre aparent en unes hores o fins i tot minuts. Pots certificar qualsevol contingut digital, per exemple a través de CERTIFIRM (el cost és d'uns pocs cèntims).
  • Tingues en compte que en el cas de perfils/grups/pàgines privades, per a la nostra entitat és complicat accedir a les proves corresponents, amb la qual cosa és de gran ajuda que sigui la persona que ha vist les imatges la qual les certifiqui.
  • Un cop certificades les proves, pots denunciar el cas directament a les autoritats (Seprona a Espanya) o posar-te en contacte amb el nostre equip legal si necessites un assessorament més detallat.

  Abast: Espanya